Καταστατικό

 

 

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

 

 

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 
Συστήνεται  αστική   εταιρεία μη   κερδοσκοπικού  χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα) που διέπεται από τους παρακάτω όρους και ειδικότερες συμφωνίες.
 
Άρθρο 2
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 
Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΝΩΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ». Η έδρα της εταιρείας ορίζεται στην Αθήνα, οδός Σεπολίων, αρ. 11, Πλατεία Αττικής. Με απόφαση των μελών της εταιρείας μπορούν να λειτουργούν παραρτήματα και εκτός Ελλάδος. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.
 
Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
Σκοπός της αστικής εταιρείας είναι:

1. Η με κάθε πρόσφορο μέσο αξιοποίηση της πολιτιστικής και πνευματικής παράδοσης των Επτανήσων και της επιστημονικής και συγγραφικής δραστηριότητας που αναφέρεται σ' αυτά.
2. Η μελέτη, η διατήρηση και η διάδοση της πνευματικής, της πολιτιστικής και της λαϊκής παράδοσης των Ιονίων νήσων.
3.  Η ανάπτυξη και προαγωγή του πολιτιστικού, μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών της.
4.  Η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και φιλίας μεταξύ των μελών της.
5. Η προώθηση της με τα Επτάνησα συνεχιζόμενης αξιόλογης καλλιτεχνικής δραστηριότητας των μελών της ένωσης, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
6. Η ανάληψη διαχείρισης ως φορέα υλοποίησης εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πραγμάτωση του σκοπού της.
7. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της και της κοινωνίας γενικότερα επί των προβλημάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
8. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς υποστήριξη ευπαθών ομάδων (π.χ. άποροι, άτομα τρίτης ηλικίας, πληγέντες από φυσικές καταστροφές) ή ατόμων, ιδίως δε προς υποστήριξη των κατοίκων των Ιονίων Νήσων και του απόδημου Ελληνισμού.
9.  Η συνεργασία με άλλους φορείς (π.χ. Οργανισμούς, Ενώσεις) που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
10. Οποιαδήποτε ενέργεια και εκδήλωση, που δύναται να συντελέσει στην προαγωγή των καταστατικών σκοπών του.
Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία θα αξιοποιήσει την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλόμενων μελών της.

Άρθρο 4
ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ


Η εταιρεία επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:

α) Οργανώνοντας ομιλίες και διαλέξεις διαφωτιστικού περιεχομένου.
β) Οργανώνοντας σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικά κέντρα.
γ)  Οργανώνοντας διεθνή συμπόσια.
δ) Εκδίδοντας και πωλώντας περιοδικά έντυπα, βιβλία, cd και dvd, ενημερωτικού, ιστορικού και / ή ψυχαγωγικού περιεχομένου.
ε) Πραγματοποιώντας παραστάσεις και κάνοντας τις ενέργειες που επιβάλλονται για την προβολή και διεκδίκηση των σκοπών της, παρέχοντας ανταποδοτικά οφέλη σε χορηγούς.
στ) Πραγματοποιώντας μελέτες και ενεργώντας συνεργασίες με συλλογικούς φορείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 ζ) Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές Αρχές για την προώθηση των συμφερόντων της ένωσης.
 η)  Λειτουργώντας πάσης φύσεως επιτροπές (απαρτιζόμενες από 5 άτομα το μέγιστο), με ειδικούς ρόλους και αρμοδιότητες που θα προσδιορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό.
θ) Διοργανώνοντας και /ή συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις, εκθέσεις,  συναυλίες και φιλανθρωπικές ενέργειες πάσης φύσεως, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν αντίκεινται στις αρχές, τη φιλοσοφία και το σκοπό της εταιρείας.
ι) Διοργανώνοντας παραστάσεις και κάθε είδους εκδήλωση προς υποστήριξη του φιλανθρωπικού σκοπού της και προβαίνοντας σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια συνάδει με τον σκοπό αυτό.
ια) Διατηρώντας υπαίθριους πάγκους σε κλειστούς ή ανοικτούς  χώρους προς ενημέρωση του κοινού ή για διάθεση προϊόντων (αναμνηστικών , παιχνιδιών κ.λ.π) τα οποία θα φέρουν την επωνυμία της Ε.Ε.Ε. με σκοπό την ενίσχυση, επικοινωνία και την ανάδειξη των σκοπών της. Στους παραπάνω αυτούς χώρους η Ε.Ε.Ε.  θα διαθέτει επιπλέον οποιοδήποτε αντικείμενο κρίνει χρήσιμο στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανθρωπιστικού έργου της.
ιβ) Ενεργώντας καμπάνιες πάσης φύσεως (τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας) που εξυπηρετούν στο αποτέλεσμα του κοινωνικού – φιλανθρωπικού σκοπού της, παρέχοντας αντίστοιχα ανταποδοτικά οφέλη σε χορηγούς.
ιγ) Παρέχοντας στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της Ε.Ε.Ε «ΙΟΝΙΟ Βιβλιοθήκη», η οποία λειτουργεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και της Γ.Σ. των  εταίρων, τη δυνατότητα να προβεί σε έκδοση βιβλίων και μόνο για επτανήσιους συγγραφείς ή φορείς που επιθυμούν την έκδοση ιστορικού ή άλλου βιβλίου, με σκοπό την συγκέντρωση εσόδων προς εξυπηρέτηση και μόνον των κοινωφελών σκοπών της και σε καμία περίπτωση προς αποκόμιση ιδίου οφέλους.
ιδ) Λειτουργώντας, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και της Γ.Σ. των εταίρων, το ηλεκτρονικό πολιτιστικό περιοδικό ποικίλης ύλης «myEptanisa» (www.myeptanisa.gr) καθώς και το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Ιονίων Νήσων (www.iidff.gr) , τα οποία ως αποκλειστικό σκοπό έχουν την προώθηση του επτανησιακού πολιτισμού και την ανάπτυξη του τουρισμού στα νησιά του Ιονίου, και τυχόν έσοδα που προκύψουν, προσαυξάνουν την εταιρική περιουσία προς επίτευξη και μόνον των νομίμων καταστατικών σκοπών της.

Τυχόν έσοδα και κέρδη από όλα τα παραπάνω θα προσαυξάνουν την περιουσία της εταιρείας και θα χρησιμοποιούνται για τη επίτευξη του σκοπού της και μόνον.

Άρθρο 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΟΡΟΙ

 
Το καταστατικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ διακοσίων είκοσι (220 €), που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών της και σχηματίσθηκε από ισόποσες εισφορές των αρχικών εταίρους.

Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας προέρχονται από:

α) Εισφορές των εταίρων και μελών προς κάλυψη όλων των υποχρεώσεων της, εταιρείας   και   ειδικότερα έξοδα   ίδρυσης,   μετακίνησης, λειτουργικά και λοιπά έξοδα.
β) Έσοδα από ευρωπαϊκές, εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις ιδιωτών, των δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, που παρέχονται για την υποστήριξη του σκοπού της.
γ) Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.
δ) Έσοδα προερχόμενα από τις δραστηριότητές της και τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού της, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο ως άνω άρθρο 4.
ε) Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής και ο χρόνος καταβολής αυτής για όλα τα μέλη της εταιρίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρίας.

Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει έκτακτη μηνιαία ή ετήσια οικονομική συνδρομή την οποία θα καταβάλει υποχρεωτικά κάθε μέλος.

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό, νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται υπό τις διατάξεις των άρθρων 741 επ. του Αστικού Κώδικα. Η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις έναντι του δημοσίου ή/ και τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλόμενους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός (άρθρο 750 του Α.Κ.).
Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρείας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της.

Η τύχη της περιουσίας της εταιρείας και η διάθεση της. στην περίπτωση της διάλυσης του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Άρθρο 6
ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ


Μέλη µπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα νομίμως εκπροσωπούμενα που  ασπάζονται τις αρχές και τους σκοπούς της εταιρείας.

Η εταιρεία τηρεί µητρώο µελών στο οποίο καταχωρείται η είσοδος  νέου µέλους, τα στοιχεία του, η υπογραφή του, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο επιθυµεί να ενηµερώνεται για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης (fax, e-mail κλπ).

Η είσοδος νέων εταίρων στην εταιρεία  πραγματοποιείται έπειτα από:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην οποία θα αναφέρει ρητά ότι αποδέχεται το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας και ότι θα καταβάλλει την εισφορά του.
β) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,  μετά από κλήση και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία λαµβάνεται κατα την συνήθη πλειοψηφία του άρθρου 8 του παρόντος.

Κατά την είσοδο νέων µελών δεν απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, αρκεί η καταχώρισή της στα τηρούµενα από τη Γενική Συνέλευση πρακτικά υπογεγραµµένα από τους παρόντες στην Γενική Συνέλευση και στο ανωτέρω αναφερόμενο µητρώο µελών της εταιρείας.

Κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ., είναι δυνατή η ανακήρυξη ως επίτιμων μελών της εταιρείας, φυσικών ή νομικών προσώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που μπορούν να προσφέρουν ή έχουν ήδη προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες και μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

Τα μέλη της εταιρείας δεν μπορούν να τεθούν σε υπαλληλική σχέση με αυτή, επιτρέπεται όμως η σύναψη συμβάσεων έργου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας.
Σε περίπτωση υπερημερίας ή αδυναμίας του εταίρου να καταβάλει την εισφορά και να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του, αντί για το δικαίωμα υπαναχώρησης η εταιρία έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 743 του ΑΚ.

Οι εταίροι διατηρούν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από την εταιρεία με έγγραφη παραίτησή τους που κατατίθεται στο Γραμματέα της εταιρείας και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, χωρίς να  έχουν οποιαδήποτε αξίωση στην περιουσία της εταιρείας. Αίτηση περί παραιτήσεως, ή αποχώρησης γίνεται υποχρεωτικά δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη υποχρεούνται  να συµβάλλουν στην επιδίωξη  των σκοπών της, να τηρούν το καταστατικό και να βοηθούν στην εύρυθµη λειτουργία και στην διαφύλαξη του σκοπού και του χαρακτήρα της εταιρείας. Τα µέλη της εταιρείας οφείλουν να παρέχουν εθελοντική εργασία για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

Τα µέλη της εταιρείας δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε δραστηριότητες και ενέργειες που παρεµποδίζουν ή καθιστούν ανενεργό το σκοπό της εταιρείας ή που δημιουργούν προσκόμματα στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Οποιαδήποτε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων που υπέχουν τα μέλη για την εκπλήρωση κοινών σκοπών  βάσει του παρόντος θεωρείται επαρκής και σπουδαίος λόγος για τον αποκλεισμό του από την εταιρεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη συνήθη πλειοψηφία του άρθρου 8.

Για την αποχώρηση - αποκλεισμό µελών δεν χρειάζεται η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, αρκεί η διαγραφή του µέλους από το µητρώο των µελών της εταιρείας και συγκεκριµένα:

α. στην περίπτωση αποχώρησης µέλους, σηµειώνεται η λέξη αποχώρηση κάτωθι των στοιχείων του αποχωρούντος µέλους και τίθεται η υπογραφή του αποχωρούντος µέλους και του διαχειριστή,
β. στην περίπτωση του αποκλεισμού µέλους, σηµειώνεται η λέξη διαγραφή κάτωθι των στοιχείων του διαγραφέντος µέλους και τίθενται οι υπογραφές των µελών της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 7
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας, είναι:

1.  Η  Γενική Συνέλευση των εταίρων
2.  Το  Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
3.  Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου

Άρθρο 8
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία και (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) για τα ακόλουθα θέματα:

• Έγκριση του ισολογισμού και του προϋπολογισμού
• Ψήφιση του Προγραμματισμού
• Τροποποίηση του Καταστατικού
• Μεταβολή του σκοπού της εταιρείας
• Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας και των τροποποιήσεων αυτού
• Λύση της εταιρείας
• Είσοδο νέων μελών και λήψη απόφασης επί αιτιολογημένης πρότασης διαγραφής εταίρου
• Αγορά περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας
• Διάθεση υπάρχουσας περιουσίας σε περίπτωση λύσης της εταιρείας
• Επί όσων θεμάτων αφορούν τη διοίκηση, ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εν γένει λειτουργία της εταιρείας, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας παραπέμπει σε αυτή προς απόφαση.
• Εκλογή των μελών του Δ.Σ. και απαλλαγή τους από την ευθύνη διοίκησης, της εταιρείας και εκλογή της επιτροπής ελέγχου.
• Μεταβολή της έδρας ή της εθνικότητας της εταιρείας, συγχώνευση ή μετατροπή του τύπου αυτής
• Αποδοχή δωρεών ή κληροδοσιών που γίνονται με όρο ή τρόπο.
• Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων του καταστατικο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της.

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας τακτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας ή όπου αλλού οριστεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτα αν το ζητήσει το 1/3 των εταίρων με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτηση του, καθώς και σε περίπτωση που επιβάλλεται από ειδικούς λόγους.

Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γ.Σ. κοινοποιείται στους εταίρους τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκληση. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός των εταίρων. Εάν δεν συντελεστεί καμία απαρτία συγκαλείται επαναληπτική πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. προ 10 ημερών τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσους εταίρους και αν παρίστανται.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται (κατόπιν ψηφοφορίας) με αριθμητική πλειοψηφία ποσοστού 51% των παρισταμένων οικονομικά τακτοποιημένων εταίρων και τη συνέχεια καταχωρούνται σε βιβλίο από τον Γενικό Γραμματέα.  Κατ’ εξαίρεση, για την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας και του λογοτύπου αυτής απαιτείται πλειοψηφία ¾ του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων εταίρων.

Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.
Οι γενικές συνελεύσεις διευθύνονται προσωρινά από τον πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι την εκλογή οριστικού Προεδρείου από τους παριστάμενους σε αυτήν εταίρους.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης απαγορεύονται οι κομματικές συζητήσεις.

Άρθρο 9
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από, δεκαπέντε (15) άτομα. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγονται σε κάθε περίπτωση 2 μέλη με καταγωγή από κάθε ένα από τα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κύθηρα) και ένα (1) από τα μικρά νησιά που περικλείουν τα νησιά του Ιονίου (Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι, Τραχειά, Αντικύθηρα, Αντίπαξοι, Αρκούδι, Άτοκος, Κάλαμος, Καστός, Μεγανήσι, Πεταλάς). Από τα μέλη αυτά το ένα  θα είναι μόνιμος κάτοικος  από την  ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας και το δεύτερο μόνιμος κάτοικος στο εκάστοτε νησί ενώ το 15ο από την Ελλάδα γενικότερα. Διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση του εκλέγεσθαι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η καταγωγή από τα Επτάνησα.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4), αρχής γενομένης από τη σύσταση της εταιρείας. Μετά το πέρας της θητείας του, το ΔΣ υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων προς τη Γενική Συνέλευση με την έγκριση της οποίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία και εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως και το αργότερο  μέσα σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ημέρα του διορισμού του συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, Γεν.Γραμματέα,  Ταμία, έναν βοηθό Γραμματέα και έναν βοηθό Ταμία καθώς και έναν υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων.

Κατά τη κρίση του, το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέξει Αναπληρωτή Πρόεδρο και Αναπληρωτή Α΄& Β΄ Αντιπρόεδρο, οι οποίοι εκτάκτως, θα αντικαθιστούν τον Πρόεδρο και τον Α’ ή Β’ Αντιπρόεδρο σε όλη την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθούν ή αδυνατούν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους επί μονιμότερης βάσεως ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τότε το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε σώμα και εκλέγει νέο Πρόεδρο/Αντιπρόεδρο/μέλος Δ.Σ.


Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Δ.Σ.


Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, ενεργεί στο όνομα της, και είναι αρμόδιο για κάθε πράξη που καλύπτεται από τους σκοπούς της εταιρείας και που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της. Επίσης αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, που αναφέρονται στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα, που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Στις αποκλειστικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:

> Η εκλογή του Προέδρου του Δ.Σ..
> Η εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου
> Η εκλογή του Α’ και Β’  Αντιπροέδρου του Δ.Σ.
> Η εκλογή Γραμματέα και βοηθού Γραμματέα
> Η εκλογή Ταμία και βοηθού Ταμία
> Η εκλογή βοηθού Δημοσίων Σχέσεων
> Η εκλογή των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.
> Η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
> Η κατάρτιση ισολογισμού, εκθέσεως πεπραγμένων και προϋπολογισμού.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει με ποιον άλλο φορέα (εταιρικής ή σωματειακής δομής) θα πραγματοποιεί τελετή αδερφοποίησης για περαιτέρω συνεργασία.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανακληθεί από τη διαχείριση για σπουδαίο λόγο (παράβαση καθηκόντων, ανικανότητα στην τακτική διαχείριση ή προσβολή των σκοπών της εταιρείας με ενέργειες του) έπειτα από απόφαση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Επίσης με την ίδια απόφαση ορίζεται ποιο αναπληρωματικό μέλος θα λάβει τη θέση του ανακληθέντος συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε δύο (2) μήνες κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, που γνωστοποιείται στα μέλη τρείς (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας ή όπου αλλού ορίσει ο Πρόεδρός του και εφόσον αναφέρονται θέματα προς συζήτηση.  Εκτάκτως, μπορεί να συνεδριάσει οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον επτά (7) από τα μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό τουλάχιστον οκτώ (8) μέλη του. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τότε αυτή επαναλαμβάνεται εντός 7 ημερών και θεωρείται έγκυρη, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως ή απορρίψεως οποιουδήποτε θέματος τίθεται προς συζήτηση, λαμβάνονται με πλειοψηφία ποσοστού 51% των συμβούλων που είναι παρόντες.  Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος κατέχει δύο (2) ψήφους.  Σε άλλη περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, τότε το θέμα παραπέμπεται υποχρεωτικά σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Για τις αποφάσεις του Δ.Σ., τηρούνται πρακτικά από τον γραμματέα τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.. Αντίγραφα τους δύναται να εκδίδει και επικυρώνει μόνον ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύονται οι κομματικές συζητήσεις.


Άρθρο 11
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ευθύνη εκπροσώπησης της εταιρείας, διασφάλισης του κύρους αυτής και υλοποίησης των αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου και δύναται να ενεργήσει κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας. Αναλυτικότερα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά την εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε αρχής, τραπέζης, φυσικού ή νομικού προσώπου.
2. Υπογράφει κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό, που αφορά τις αρμοδιότητες  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  εκτός  εάν  το Διοικητικό Συμβούλιο ορίσει διαφορετικά, καθώς επίσης υπογράφει τα εντάλματα με τα οποία πληρώνονται οι δαπάνες.
3. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, προεδρεύει των συνεδριάσεων και θέτει προς ψήφιση τα εισηγηθέντα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο θέματα.  
4. Παρακολουθεί και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή νόμιμων διαδικασιών, την τήρηση των κανονισμών και των  αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας.
5. Στις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες κλπ) η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από τον Πρόεδρο, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε από τον Ταμία του Δ.Σ., είτε από άλλο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας που θα εξουσιοδοτηθεί από αυτό, οι οποίοι ενεργούν θέτοντας την υπογραφή τους σε οποιοδήποτε έγγραφο τους ζητηθεί. Δεν είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση η φυσική τους παρουσία, αλλά οποιαδήποτε ενέργεια δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω Αυτόματων Μηχανημάτων Ανάληψης Μετρητών (ATM) ή μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής υπηρεσίας (e-banking).

Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο Β΄ Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εξουσιοδοτεί κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του. Η εξουσιοδότηση αυτή δύναται να είναι ατομική και δεν υπόκειται στην έγκριση άλλου οργάνου.

 
Άρθρο 12
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι όπως αυτά ορίζονται από την εκλογική διαδικασία και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Επιχειρησιακού Σχεδίου και Στρατηγικού Σχεδίου.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος:

1. Μεριμνά και επιμελείται για την προώθηση των θεμάτων που απασχολούν την εταιρεία.    
2. Εισηγείται τα θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτά τίθενται από τον Πρόεδρο προς ψηφοφορία.
3. Εισηγείται τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσης.   
4. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και επί παντός θέματος της Εταιρείας.
5. Ασκεί διαχειριστικές πράξεις, ελέγχει την καθημερινή εργασία της Εταιρείας και ασκεί εποπτεία στη διεξαγωγή των εργασιών κάθε Υπηρεσίας, έχοντας τη διοίκηση του Προσωπικού της Εταιρείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά κανονισμούς.
6. Δύναται να συνομολογήσει, κατόπιν εξουσιοδότησης του Προέδρου, κάθε είδους συμβάσεις δεσμεύοντας την εταιρεία πάντοτε σύμφωνα με τον σκοπό της.
7. Δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια κριθεί σκόπιμη σύμφωνα με το Καταστατικό της, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου.

Άρθρο 13
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου είναι τριμελής και εκλέγεται κατόπιν πλειοψηφίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας καθώς και η σύνταξη πρακτικού, το οποίο κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).

Σε περίπτωση που κριθεί πως απαιτείται διορισμός ορκωτού λογιστή, ο διορισμός του δύναται να πραγματοποιηθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 14
ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Η εταιρία τηρεί στα γραφεία της τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Νόμο. Πέραν αυτών, η εταιρία τηρεί επίσης τα εξής βιβλία:

> Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Γ.Σ.
> Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
> Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας
> Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων
> Βιβλίο Εταίρων/Μελών (Τακτικών - Επίτιμων)
> Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 15
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.  Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31 Δεκεμβρίου  2011.

Στο τέλος κάθε χρήσης συντάσσεται ισολογισμός της προηγούμενης και προϋπολογισμός της επόμενης διαχειριστικής χρήσης, οι οποίοι εγκρίνονται το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους από τη Γ.Σ.

Η ετήσια σύνταξη του ισολογισμού ανατίθεται υποχρεωτικά σε λογιστή διοριζομενο κατ’ έτος με σχετική απόφαση του Δ.Σ., το οποίο καθορίζει την αμοιβή του. Ο λογιστής δεν δύναται να είναι εταίρος ή υπάλληλος ή εξωτερικός συνεργάτης της εταιρίας. Ο ισολογισμός κατατίθεται στη Γενική Συνέλευση από τον Ταμία και περίπτωση κωλύματός του από τον βοηθό ταμία ή από τρίτο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από το ίδιο το Δ.Σ. της εταιρείας.
 
Άρθρο 16
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ


Η εταιρεία όταν με οποιοδήποτε τρόπο λυθεί θα εκκαθαρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 777 του Α.Κ.

Σε περίπτωση δε θανάτου κάποιου εκ των εταίρων (ή λύσης νομικού προσώπου), δικαστικής απαγόρευσης του, αποκλεισμού, ή αποχώρησης του, η εταιρεία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων υπό τους όρους και τις συμφωνίες του παρόντος.
 
Άρθρο 17
ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ


Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. (άρθρο 741 έως 784).
Για κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει μεταξύ των εταίρων ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Τροποποίηση του παρόντος θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο.

Άρθρο 18
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


Θέματα της εταιρείας που ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία, τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων της εταιρείας και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας μπορούν να ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό, το περιεχόμενο του οποίου, όπως και κάθε τροποποίηση αυτού, θα αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατά τη συνήθη πλειοψηφία.